GAL/GOL licenca

Uputstvo za izradu i obnovu GAL (Global Athlete Licence) i GOL (Global Official Licence) licenci.

OBNOVA LICENCE:
Ukoliko ste već imali GAL licencu, za obnovu je potrebno:
1. izvršiti uplatu i skeniranu uplatnicu dostaviti na mejl do naznačenog roka
2. obavezno poslati e-mail sa zahtevom za obnovu ili izradu nove licence (zahtev u pdf-u se nalazi na dnu stranice i dostavlja se i za obnovu ukoliko ima bilo kakvih promena u ličnim podacima iz formulara)

NOVA LICENCA:
Na mejl dostaviti do naznačenog roka:
1. Skenirana uplatnica
2. Slika (u boji, veličine 236×295 piksela, 300dpi, u formatu .jpg, svetla pozadina, bez osmeha)
3. Skenirana prva strana pasoša, u formatu .jpg
4. Skenirana Kukivonova kartica ili diploma za DAN. Za nosioce učeničkih zvanja, kopija KUP diplome, u formatu .jpg
5. Popunjen i potpisan zahtev za GAL licencu (u prilogu)

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA U PRILOGU:

1. EVENT WAIVER: na poslednjoj strani, u prvom delu se potpisuje takmičar i to tako što prvo ide potpis, datum potpisivanja dokumenta, ime i prezime takmičara štampanim latiničnim slovima. Drugi deo je samo za maloletna lica, koji potpisuje roditelj ili staratelj na isti način: potpis, datum potpisivanja, štampanim latiničnim slovima ime i prezime roditelja/staratelja. Ovaj dokument važi 5 godina od potpisivanja i bez njega nije moguća prijava na WTF turnire.

2. GAL ZAHTEV: prvo polje se odnosi na nacionalni savez i popunjava TAS. Drugi deo su podaci takmičara (popuniti sva polja). Treći deo: sa leve strane ide potpis takmičara, a sa desne roditelja ukoliko je lice maloletno. Poslednji deo popunjava TAS.

3. GAL SAGLASNOST RODITELJA: prvo polje se odnosi na nacionalni savez i popunjava TAS. Drugi deo su podaci takmičara i roditelja/staratelja. Treći deo: sa leve strane ide potpis takmičara, a sa desne potpis roditelja/staratelja pri čemu se ispod navodi u kom svojstvu se osoba potpisuje (roditelj, staratelj, trener…). Poslednji deo popunjava TAS.

Naknada za licencu iznosi 4.100,00 RSD i uplaćuje se na ime TAS, na račun: 125-1779852-05.
Kao uplatioca je neophodno navesti lice za koje se izrađuje licenca.

Uplate bez poslatog e-mail mejla sa potrebnom dokumentacijom neće biti obrađivane.
U tekstu mejla posebno naglasiti da li se radi o treneru, takmičaru ili osoba ima obe funkcije.
Ukoliko klub vrši uplatu, potrebno je da dostavi mejl za kog takmičara je izvršena uplata zajedno sa potrebnom dokumentacijom.